Preoperative fasterutiner

Preoperative fasterutiner og aspirasjonsprofylakse

Gjelder: Pasienter med planlagt eller forventet behov for generell eller regional anestesi eller intravenøs sedasjon.
Mål: Forhindre aspirasjonspneumoni og samtidig unngå rigide, udokumenterte og lite pasientvennlige rutiner.

1. Elektive prosedyrer, voksne.
Klare væsler kan drikkes inntil 2 timer før generell eller regional anestesi (vann, kaffe, brus, juice uten fruktkjøtt, preoperativ ernæringsdrikk).
Inntak av fast føde stoppes minst 6 timer før anestesi-innledning (inkludert frukt og melkeprodukter).
Perorale medikamenter kan svelges med 1 glass vann (max. 150 ml) inntil 1 time preoperativt.
Gravide; Elektivt sectio: Behandles som andre voksne. Dersom pasienten har rier, skal hun behandles som øyeblikkelig-hjelp pasient.

Unntak: Pasienter med forsinket ventrikkeltømming gis intet per os etter kl.24.00. (f.eks. obstruktiv sykdom i GI-tractus, opiatavhengige smerter)

2. Elektive prosedyrer, barn.
Samme regler som for voksne, med følgende tillegg: Morsmelk kan gies inntil 4 timer før anestesistart. Medikasjon gies med inntil 1/2 glass vann (max. 75 ml).

3. Tyggegummi, drops, tobakk.
Kan brukes inntil 2 timer før anestesien. Ved bruk av drops og tyggegummi operasjonsdagen må disse ikke svelges.

4. Strykning eller utsettelse av elektive inngrep.
Ved brudd på fasteregelen må anestesilegen vurdere hver pasient individuelt for å kunne gjøre justeringer som både ivaretar pasientens sikkerhet og behovet for smidig avvikling av operasjonsprogrammet. Det henvises til referansene nedenfor.

5. Øyeblikkelig-hjelp, voksne og barn.
Pasienten skal vurderes av anestesilege :
– Hastegrad?
– Tidspunkt/type siste måltid?
– Smertedebut og intensitet?
– Opiater?
– Forventede intubasjonsvansker?

Mindre enn 4 timer mellom siste måltid og smertedebut er assosiert med økt ventrikkelinnhold.
Preoperativ ventrikkelaspirasjon skal kun utføres på indikasjon bestemt av anestesilege. Prosedyren skal utføres på operasjonsstuen.
Indikasjoner: Ileus/subileus. Peritonitt med langvarig mage-tarm paralyse. Forventet intubasjonsproblem hos ikke fastende pasient. Stort måltid siste 4 timer før mptomdebut.
Relative kontraindikasjoner: Redusert almentilstand. Sløvetsensorium. Ustabil pasient. Oksygeneringsproblem. Hodeskade. Perforerende øyeskade. Truende aneurysme-ruptur. Fosterasfyksi. Preeklampsi/eklampsi. Placenta praevia/placentaløsning. Pasienten nekter. Regional anestesi.
Duodenalsonder trenger ikke fjernes før innledning av anestesi!
Peroperativt skal man være liberal med å ventrikkelaspirere som profylakse mot regurgitasjon under oppvåkning.
Medikamentell forbehandling: Ved økt aspirasjonsfare kan Natrium Citrat (30 ml 0,3 molar) gies. Primperan (metoklopramid) 10 – 15 mg i.v. eller i.m.(Til barn 0,10 – 0,20 mg/kg) anbefales for å øke ventrikkeltømmingen. H2-blokker (Ramitidin 2 timer preopr.) kan brukes til elektive, høyrisiko pasienter.
Ved

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder