Abstrakt til høstmøtet

Generelt:

Høstmøtet er vår viktigste møteplass med fokus på vårt fag.

De frie foredragene representerer her en naturlig nøkkelrolle da de både reflekterer forskningen som utøves av anestesiologer og fokuserer på faglige utfordringer og problemstillinger gjennom ulike kasuistikker.

Vi oppfordrer assistentleger, overleger, forskere og ikke minst alle stipendiater til å sende inn abstract. Høstmøtearrangøren har satt opp sesjoner for de frie fordragene og i utgangspunktet vil alle få fremføre sin presentasjon muntlig.

 

Frist for innsendelse av abstrakt til høstmøtet 2014 er satt til 5. september 2014.

 

• Abstraktet skal ha en ytre ramme på 17 cm bredde  x  13 cm høyde. Mal på oppsettet finner du her på NAFWeb. Skriv abstraktet i tekstbehandlingsprogrammet Word (*.doc eller *.docx).

• Maksimalt én figur eller tabell kan inkluderes i abstraktet. Dette må være innarbeidet i teksten og kan ikke leveres separat. Tips: Limer du inn figur fra Excel eller Powerpoint eller annet program, velg “Lim inn utvalg” (“Paste special”) og velg “Bilde” (“Image”). Dermed er det lettere å justere størrelse når du drar i ett av figurens hjørner. En eller to spalter kan brukes etter behov.

• Abstraktet kan skrives på engelsk eller norsk.

• Disposisjon:

¸ Overskrift: Tittel på abstrakt skrives med store bokstaver.

¸ Forfatter(e): Navn på forfatter(-e), arbeidssted og én e-post adresse skrives med små bokstaver på ny linje under tittelen. Et ekstra linjeskift mellom forfatter(e) og tekst.

¸ Abstraktet kan inndeles i hovedpunktene; Innledning, Materiale og metoder, Resultater og Konklusjon, eller Introduksjon, Sykehistorie og Diskusjon (kasuistikker). En slik inndeling er imidlertid intet krav, men det er ofte lettere å fokusere innholdet med en slik disposisjon.

¸ Det forventes at det leveres fokuserte abstrakt med godt gjennomarbeidet språk.

Abstrakt må “stå på egne ben”, dvs ikke henvis til senere foredrag eller poster. Leseren skal kunne få med seg det viktigste i abstraktet.

Kasuistikker:

Kasuistikker innsendes som abstrakt på vanlig måte (se nedenfor). Kasuistikken bør ha et didaktisk poeng. Den kan være sjelden eller ha nyhetens interesse (se også her for råd). Kasuistikken presenteres med:

  • Introduksjon
  • Sykehistorie (kliniske funn og supplerende undersøkelser)
  • Diskusjon
  • Referanser

Kasuistikker må også “stå på egne ben”, dvs ikke henvise til et senere foredrag. Bruk fortid konsekvent, dvs “En 72 år gammel mann ble operert…”. Sjekk også Noen enkle språkråd i Tidsskriftet.

Vær varsom!

Forskningsutvalget ber instendig om at alle illustrasjoner av pasienter sladdes slik at personvernet blir ivaretatt.

Innsending:

For å sende inn abstrakt til godkjenning, må det sendes som vedlegg på e-post til:
Eldrid Langesæter (abstract@nafweb.no) innen 1. september 2014.
Angi navn og e-post adresse til den forfatter som Forskningsutvalget skal korrespondere med.
Ta kontakt med dr. Langesæter (abstract@nafweb.no) dersom du ikke har mottatt en vurdering av abstraktet innen 15. september.

Husk:

En vesentlig del av Høstmøtet er presentasjon av egen forskning og kasuistikker. Hensikten med dette er å informere kolleger om hva som drives av vitenskap rundt om på sykehusene og derved muligens anspore andre til å gjøre liknende arbeider.

All forskning som gjøres av anestesiologer er anestesiologisk forskning!

LYKKE TIL!

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder