Etiske utfordringer knyttet til ernærng

Underernæring er et aktuelt problem i den norske velferdsstaten. Det er mange grunner til ufrivillig vekttap. Årsaken til vekttapet er avgjørende for valg av ernæringsbehandling. Underernæring kan føre til en for tidlig død. Samtidig kan det å ikke ta til seg væske og næring, være en naturlig del av en dødsprosess.

Når en person har ernæringsproblemer, er det ansvarlige behandlere som må vurdere i hvilken grad og i hvilken form ernæring skal igangsettes. Etiske og juridiske avveininger må alltid være en del av den medisinskfaglige tilnærmingen. Pasienten selv må så langt det er mulig være delaktig i valg og gjennomføring av behandlingen.

Dette etikkseminaret vil utfordre deg som fagperson til å reise relevante spørsmål. Spørsmål som det er viktig å ha tenkt igjennom når du selv og dine medarbeidere står overfor etiske utfordringer knyttet til ernæringsbehandling.

Seminar
Etiske utfordringer ved underernæring

Onsdag 6.desember 2006 kl.10.00-16.00

Sted:Sosial- og helsedirektoratet, Auditoriet

Universitetsgt. 2, Oslo

 

Arrangør: Sosial og Helsedirektoratet i Samarbeid med Norsk Selskap for Klinisk ernæring

 

10:00-10:30 Forekomst og konsekvens av underernæring Bakgrunn for arbeidet

Anne Berit Guttormsen Overlege dr. philos, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetssjukehus

 

 

10:30-11:00 Etiske dilemmaer ved initiering og avslutning av ernæringsbehandling. Thomas Bøhmer Seksjonsoverlege, Aker Universitetssykehus

 

 

11:00-11:15        Pause

11:15-12:00        “Vil du ikke spise, kommer du til å dø.”

Juridiske og etiske aspekter ved igangsetting eller avslutning av parenteral væske- og næringstilførsel

Olav MolvenFørsteamanuensis Cand jur.

Diakonhjemmet høgskole

12:00-12:45        Ernæring i den palliative fase av kreftsykdom

Ursula Falkmer Verksamhetschef, överläkare, med dr

Onkologkliniken, Länssjukehuset Ryhov, Jönköping

12:45-13:30        LUNSJ

13:30-13:45        Pasient/pårørende erfaringer

13:45-14:15        Når er det faglig og etisk forsvarlig å ikke starte med PEG?
Øivind Irtun,
Overlege gastroenterologisk kirurgi Universitetssykehuset Nord-Norge HF

                                   

14:15-14:30       Pasient kasuistikk

Morten Mowe Overlege rehabilitering og geriatri

Aker universitetssykehus HF

                                     

14:30-14:45         Pause

14:45-15:15        “Doktor, Ågot spiser ikke lenger”. Når forlenger vi livet, når forlenger vi døden?

Anne HensrudKommunelege i Bardu

15:15-15:45        Paneldebatt

15:45-16:00        Oppsummering

Deltageravgift:  450,- (dekker lunsj og pausemat)

Påmelding til: Johanne Alhaug, Sosial- og helsedirektoratet på mail johanne.alhaug@shdir.no innen 10.november 2006.

Betaling til: NSKE v/Anne Berit Guttormsen,Konto 5219.05.04891

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus HF, Jonas Liesvei 65

5021 Bergen

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder