Forslag til vedtektsendring

Følgende forslag til vedtektsendring vil bli fremlagt på årsmøtet i oktober, jf informasjon på årsmøtet i 2008. Forslaget er oppført nedenfor og gjelder ny tekst i NAFs vedtekter § 4 Medlemskap, punkt c) Æresmedlemmer:

Æresmedlemmer kan utnevnes som uttrykk for særlig påskjønnelse av verdifullt arbeid for foreningen eller faget anestesiologi. Forslag til kandidater for æresmedlemsskap fremmes til styret senest 15. april samme år.
Styret vedtar æresmedlemsskap med minimum 2/3 flertall. Æresmedlemsskap gjelder kun for NAF som fagmedisinsk forening. Æresmedlemet presenteres på årsmøtet eller tilstelning i forbindelse med årsmøtet slik styret finner det hensiktsmessig.

TILLEGG: Styret vil på Årsmøtet 2009 også foreslå at følgende endring i NAFs vedtekter, § 5 Foreningens organer – føyes til første avsnitt:

Ved valg av styre velges også inntil 2 varamedlemmer til styret. Disse er ikke personlige og velges med prioritert rekkefølge, slik at det ved forfall av styremedlem klart fremkommer i hvilken rekkefølge varamedlemmene skal kontaktes. Varamedlem trer inn for styremedlem når det forventes at styremedlemmet vil være fraværende i tre eller flere konsekutive styremøter. Dersom man i styreperioden opplever at man står uten flere varamedlemmer skal styret kontakte valgkomiteen som så skal besørge, såfremt mulig, at det etableres flere varamedlemmer. Varamedlemmer som på denne måten tar et slikt verv utenom valg skal godkjennes av styret og skal etter slik godkjennelse være å anse som fullverdige varamedlemmer.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder