Notat om malign hypertermi

Før høstmøtet legges følgende notat ut for diskusjon under årsmøtet:

Malign hypertermi (MH) – Uttalelse til NAFs styre oktober 2009

Last ned notatet som pdf-fil og bli med på diskusjonen på årsmøtet. Det foreligger også et forslag til vedtak under årsmøtet:

Forslag til vedtak under punkt 7E:

Norsk anestesiologisk forening (NAF) mener at norske pasienter bør utredes på lik linje med øvrige vestlige lands pasienter hvis det foreligger mistanke om malign hypertermi (MH).Videre mener NAF at også det norske anestesiologiske miljøet bør bidra i den internasjonale forskningen omkring MH.

NAF vil derfor arbeide mot sentrale helsemyndigheter for at det igjen opprettes et senter for utredning av MH i Norge. Senteret bør legges til et av universitetssykehusene, administrativt under en anestesiavdelings ledelse. Senteret bør ha kompetanse både fra fagene anestesiologi og genetikk.

I påvente av etablering av et norsk MH-senter vil NAF arbeide for at norske pasienter innvilges MH-utredning i utlandet, fortrinnsvis ved det svenskeeller danske MH-senteret. Det bør legges til rette for forenklet saksgang som er enhetlig i de ulike helseregionene.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder