Referat fagutvalgsmøte 23.05.2007

Referat møte i Fagutvalg for Anestesi

Legenes Hus onsdag 23. mai kl 16-20

Til stede: Camilla Arnesen, Jostein Salthe, Sigbjørn Lid, Vidar Aasbø, Johan Ræder (referat)

Saker

1) Retningslinjer for Sentrale blokkader og økt blødningsrisiko

a. Vi imøteser et mulig felles nordisk dokument i SSAI regi om dette problemkomplekset, men mener likevel det vil være riktig å ferdigstille NAF-dokumentet for så å vurdere situasjonen når et SSAI dokument foreligger. Selv om mange sykehus går over til å starte trombose profylakse flere timer etter operasjon, så mener vi dette ikke vil eliminere behovet for retningslinjer for andre sykehus og andre situasjoner. Det er avgjort gode grunner for å få lagt ut en ny versjon på nettet snarlig, til erstatning for den eldre og utdaterte versjonen som ligger under NAFs domene.

b. Når det gjelder foreliggende dokument så synes vi det er faglig godt begrunnet. Det eneste vi ønsker å forandre er den absolutte grense på INR=1,8 som er gitt flere steder. Vi mener måleusikkerhet og variasjon sammen med det faktum at verdien ikke representere en absolutt, evidens basert grense; tilsier at man legger inn slingringsmonn ved å konsekvent angi intervallet 1,8-2,2 som en grense, slik det også er gjort i et dokument fra Brosstad og medarbeidere til bruk på Rikshospitalet.

c. Vi mener Retningslinjene slik de foreligger nå har et behov for omdisponering. Vi vedlegger vårt forslag til et slikt omdisponert, endelig dokument.

2) Ny kurspakke

a. Vi oppfatter Fagutvalgets mandat i denne sammenhengen slik at den sentrale, utvidede kurskomiteen bør se på kurspakkens struktur, oppbygging, finansiering (dvs alt det som er omhandlet i notat fra møte i Oktober-06). Det er viktig å bruke DNLFs ressurser på utdanningssiden i dette arbeidet og viktig å kjempe for mer ressurser til spesialistutdanning.

b. Fagutvalgenens rolle bør begrenses til å se at det faglige innholdet i utdannelsen er ivaretatt. Foreløpig er det for tidlig å ta detaljert stilling til dette, i og med struktur, rammer og tidsaspekter ikke er fastlagt.

c. Vi mener faginnholdet i utdannelsen kan ta utgangspunkt i eksisterende målbeskrivelse for utdanningen og sjekkliste for utdanningskandidater. Videre vil det i neste omgang være naturlig å gå inn på fagprogrammet i de aktuelle kurs for å se hva som bør endres og/eller utbygges/suppleres. Vi vil være opptatt av at praktisk simulatortrening kommer inn på anestesisøylen, spesielt når det gjelder vanskelig luftvei, teamarbeide og algoritmer ved sjeldne, alvorlige tilstander. Videre så mener vi det er behov for å utvide basisundervisningen i farmakologi og bedre undervisningen teoretisk og praktisk rundt avansert utstyr; herunder ekko/ultralyd, søvnmonitorering etc.

3) Høring om forskrifter til Legemiddelh�ndtering

a. Vi støtter Ulf Kongsgaards kommentarer og ser på dette dokumentet som et positivt skritt i riktig retning av en mer praktisk, pragmatisk legemiddelhåndtering. Vi tolker dokumentet slik at legenes delegering kun skal reduseres innenfor legemiddelhåndtering og ikke innenfor indikasjonsstilling og dosering. Vi synes imidlertid dette bør presiseres ytterligere eksplisitt ved at man på side 3, punkt 2 i forskriften bør føye til: “…fra det tidspunktet det er besluttet hvilket legemiddel, hvilken administrasjonsmåte og hvilken dose pasienten skal ha…”. Det er veldig viktig at dette dokumentet, som fratar legene delegeringsmyndighet (og derved en del kontroll) over håndtering, ikke trekkes ut til også å gjelde forordninger.

4) Sedasjon av ikke-anestesiologer

a. Vi viser til konkrete spørsmål fra Lars Aabakken hvor vi gir litt utdypende bakgrunn i et notat (vedlagt, på engelsk for den nordiske debatten). Kort svar på Aabakkens spørsmål er som følger (i kursiv):

Kan sedasjonsprosedyrene ved endoskopi optimaliseres? Ja, både retningslinjer for våken sedasjon av ikke-anesteiologer (foreligger her et terapiverksted om benzodiazepiner i tannlegepraksis) og dyp sedasjon av anestesiutdannet personell.

Kan propofol utnyttes i større grad enn nå? Ja, men myndighetene har lagt en begrensing på at stoffet kun bør nyttes av anestesiutdannet personell.

Kan man tenke seg propofol-bruk i regi av endoskopipersonellet, med backing fra anestesiavdelingen ? Nei. I tilfelle så må endoskopipersonalet gjennom en omfattende utdanning, trening og regelmessig praksis for å kunne håndtere generell sikkerhet, pasientutvalg, monitorering, ufri luftvei, respirasjonsstans. Dette synes ikke hensiktsmessig i Norge hvor vi har en egen sykepleiegruppe med slik spesialtrening, anestesisykepleiere.

Hvilket opplæringsprogram og rutiner for øvrig måtte i så fall utarbeides? Jmf. ovenfor, lite aktuelt.

I og med vi mener all dyp sedasjon bør foretas av anestesiutdannet personell så ser vi ikke noe klart behov for å lage retningslinjer for dette sammen med gastro-enterologer. Det som evt. kan være aktuelt måtte være å sette seg ned sammen med dem og se på hvilke muligheter som finnes for våken sedasjon (benzodiazepiner) uten anestesiutdannet personell tilstede: Egentlig vil vi fraråde slik praksis også, i og med man får en relativt dårlig kvalitet på sedasjon med mindre man doserer seg opp mot det som kan gli over i dyp sedasjon med tilhørende farer.

5) Standard for anestesi, momenter for fremtidig revisjon?

Nåværende Standard er fra 2005 og vi mener man allerede på førstkommende høstmøte bør invitere til diskusjon rundt oppdatering og justering i takt med utvikling i faget. Noen stikkord for tema som vi mener kan diskuteres:

  • Bør det settes eksplisitte grenser for hvor mange stuer/samtidige oppgaver en anestesiolog skal kunne ha?
  • Bør det stille mer spesifikke kompetanse krav til barne-anestesi?
  • Bør det spesifiseres bedre hva slags bemanning man bør ha i PO fasen og hvilken rolle anestesilegen skal ha her?
  • Bør det sies noe om tilgang på moderne ultralydutstyr for sentral venekanylering og evt. anleggelse av nerveblokkader?
  • Bør det lages noen anbefalinger for bruk av anestesidybdemålere (BIS etc)?
  • Bør det spesifiseres bedre hvilke kriterier som skal foreligge for å skrive pasienter ut fra PO, evt bypasse PO ? (White/Aldrete kriterier)
  • Teknologisk utvikling: Er det nye ting som bør inn i Standard?

6) Krav for å sette f�de-epidural p� egen h�nd?

Vi diskuterte om det b�r spesifiseres n�rmere hvor mye trening som er n�dvendig f�r man kan sette f�de-epiduraler. Dette er et vanskelig sp�rsm�l, bl.a. fordi bruken av lumbal epidural til �vanlige� pasienter har blitt redusert de senere �rene, og s�ledes er treningsmulighetene redusert. Samtidig s� er det viktig at f�de-epiduraltilbudet er godt og omfattende. Fagutvalget f�ler imidlertid at dette er et sp�rsm�l som m� vurderes individuelt p� det enkelte oppl�ringssted, bl.a. fordi kvalitet p� trening, oppl�ring og kandidatens h�ndlag vil varierer mye.

7) Tolking av Standard for faste-rutiner

Behov for revisjon og presiseringer har v�rt oppe, blant annet s� oppfattes det firkantet at diabetes (uten reservasjoner) gir forsinket ventrikkelt�mming og at omtale av ileus er lagt under avsnitt om elektiv kirurgi. Fagutvalget ble enige om at Jostein Salthe samarbeider med Eldar S�reide om en forenkling av standarden?

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder