Abstrakt til høstmøtet

Frist for innsendelse av abstrakt til årets høstmøte er 1. September 2018.

Vi oppfordrer assistentleger, overleger, forskere og ikke minst alle stipendiater til å sende inn abstrakt. Høstmøtearrangøren har satt opp sesjoner for de frie foredragene og i utgangspunktet vil alle som får sitt abstrakt akseptert, få fremføre sin presentasjon muntlig.Høstmøtet er vår viktigste møteplass med fokus på vårt fag.
De frie foredragene representerer her en naturlig nøkkelrolle da de både reflekterer forskningen som utøves av anestesiologer og fokuserer på faglige utfordringer og problemstillinger gjennom ulike kasuistikker.
Hvordan skrive abstrakt?

  • Abstraktet leveres i som word-document (*.doc eller *.docx) med fonten Times New Roman 12
  • Abstraktet kan skrives på engelsk eller norsk
  • Tittel skives med store bokstaver i fet font
  • Alle forfattere oppgis med initialer på fornavn, etterfulgt av punktum og så etternavn. Forfattere separeres med komma. Affiliasjon oppgis som fotnote.

Eks:

THE ETIOLOGY, THE CONCEPT AND THE PROPHYLAXIS PF CHILDBED FEVER

P. Semmelweis 1) , W.T.G. Morton2)

1. Vienna General Hospital, Dept of Obstetrics, Vienna

2. Harvard University, Faculty of Medicine, Boston

Corresponding author e-mail: IPSemmelweis18@vgh.au

  • Maksimal lengde er 450 ord (gjelder selve abstraktteksten). Det anbefales at man tilstreber å gjøre det noe kortere.
  • Figurer aksepteres ikke.
  • Abstraktet bør være disponert på en av følgende måter:

Studier: Innledning, Materiale og metoder, Resultater og Konklusjon

Kasuistikker: Introduksjon, Sykehistorie og Diskusjon

  • Det forventes at det leveres fokuserte abstrakt med godt gjennomarbeidet språk.
  • Abstrakt må «stå på egne ben», det vil si ikke henvis til senere foredrag Leseren skal kunne få med seg det viktigste ved å bare lese abstraktet.
  • Det kan oppgis inntil 3 referanser.

Hvordan sende inn abstrakt?

For å sende inn abstrakt til godkjenning, må det sendes som vedlegg på e-post til:
abstract@nafweb.no innen angitt frist.
Angi navn og e-post adresse til den forfatteren som Forskningsutvalget skal korrespondere med.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder