Spesialitetskomiteen

Det følger av generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger § 1a at det for hver spesialitet skal oppnevnes en spesialitetskomite som i nært samarbeid med ved­kommende spesialforening skal ha sin oppmerksom­het henvendt på alle forhold av betydning for videre- og etterutdanning i vedkommende spesialitet, her­under:

  1. Vurdere spesialistreglene og eventuelt foreslå end­ringer.
  2. Vurdere spesialitetens stillingsstruktur, herunder behov for spesialister og utdanningsstillinger og innholdet i utdanningsstillingene.
  3. Fremme forslag om nødvendige kurs og overvåke gjennomføringen av disse. Sikre at obligatoriske kurs arrangeres hyppig nok til at disse ikke forsin­ker spesialistutdanningen.
  4. Overvåke virksomheten ved utdanningsinstitusjo­nene, herunder veiledningsordning, utdannings­virksomhet og utdanningsprogram.
  5. Vurdere tiltak for kvalitetssikring av videre- og etterutdanningen, herunder ferdighetskrav, obliga­toriske kurs med prøver, spesialistprøver m.v., samt holdningsskapende sider ved utdanningen.
  6. Avgi innstilling om søknader om spesialistgod­kjenning.
  7. Avgi innstilling til søknader fra sykehusavdelinger m.v. om godkjenning som utdanningsinstitusjon, og vurdere antall og kategorier utdanningsstillin­ger som hver utdanningsavdeling kan ha utfra avdelingens funksjon, pasientmateriale m.v.
  8. På bakgrunn av rapporter fra utdanningsinstitusjo­nene skal spesialitetskomiteene avgi rapport om situasjonen ved utdanningsinstitusjonene til spesi­alitetsrådet.

Alle godkjente utdanningsinstitusjoner skal hvert år sende vedkommende spesialitetskomite rapport over avdelingens utdanningsvirksomhet relatert til spesialistreglene, herunder avdelingens utdannings­plan inklusive undervisningsprogram.

Den enkelte spesialitetskomite kan innhente hyp­pigere rapporter fra den enkelte avdeling når sær­skilte forhold tilsier det.

Det påhviler spesialitetskomiteene til enhver tid å overvåke forholdene ved de godkjente utdanningsin­stitusjoner, eventuelt ved besøk på avdelingene, og eventuelt fremme forslag om endring i godkjenning av utdanningsinstitusjoner i den enkelte spesialitet.

Du finner informasjon om medlemmer i Spesialitetskomiteen i anestesiologi på Legeforeningen:

http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Spesialistutdanning/Spesialisering/Spesialitetskomiteer/Spesialitetskomite-anestesiologi-/

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder