Vedtekter for NAF

Vedtekter for Norsk anestesiologisk forening (NAF)

Vedtatt på årsmøtet i NAF 27.10.16, oppdatert på årsmøtet i 2022.

Last ned vedtektene som pdf-fil: vedtekter-for-norsk-anestesiologisk-forening-2022.pdf

 

§1 Foreningens navn
Foreningens navn er Norsk anestesiologisk forening (forkortes NAF).

§2 Forholdet til Den norske legeforening
Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske legeforening (Dnlf) og omfattet av Dnlfs lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.

§3 Formål og oppgaver
I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover § 1-2 og § 3-6-3, er foreningens formål å:
a) arbeide for at norsk anestesiologi holder høy faglig og etisk standard.
b) arbeide for at anestesiologi (anestesi, intensivmedisin, smertebehandling, akuttmedisin) sikres høy kvalitet innen det medisinske studium og i legers videre- og etterutdannelse.
c) ivareta medlemmenes interesser i fag og arbeidsforhold.
d) samarbeide internasjonalt med foreninger med samme formål.

§4 Medlemskap
Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som velger denne som fagmedisinsk forening. Forhold omkring medlemskap reguleres av § 3-6-1 i Lover for Dnlf.

NAF kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver som har tilhørighet til foreningens fagområde.

Leger som søker assosiert medlemskap må være medlemmer av Dnlf. Assosierte medlemmer som ikke er leger, har ikke stemmerett. Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent, blir utmeldt fra foreningen.

Øvrige bestemmelser om medlemskap:
a) Ordinært medlemskap i NAF innebærer også medlemskap i SSAI (The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine).
b) Ordinære medlemmer: Ordinært medlemskap kan søkes av spesialister i anestesiologi, av leger under utdannelse i anestesiologi og av leger som vesentlig er beskjeftiget med klinisk arbeid eller forskning innen anestesi, intensivmedisin, akuttmedisin eller smertebehandling. Ved eventuell utmeldelse fra Dnlf opphører også medlemskapet i NAF.
c) Æresmedlemmer. Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer som uttrykk for særlig påskjønnelse av verdifullt arbeide for faget eller foreningen. Forslag om æresmedlemmer skal fremmes gjennom styret. Æresmedlemskapet gjelder bare NAF.

§5 Foreningens organer
Foreningens organer er:
a) Årsmøtet
b) Styret
c) Valgkomiteen
d) Foreningens til enhver tid eksisterende underutvalg

§5.1 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og er åpent for alle medlemmer. Årsmøtet avholdes hver høst. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøtet skal behandle styrets beretning, revidert regnskap, kontingent for assosierte medlemmer, budsjett, vedtektsendringer, valg av styre, revisor, valgkomite og faste utvalg opprettet av årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være innsendt til styret minst seks uker før møtet. Saksliste sendes ut minst to uker før møtet med vanlig eller elektronisk post eller gjøres tilgjengelig på NAFWeb.

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3. Til valg og alminnelige avgjørelser kreves simpelt flertall. Til endring av lovene kreves 2/3 flertall. Avstemminger skal foregå skriftlig hvis minst 1/3 av medlemmene på årsmøtet krever det. Personvalg skal skje skriftlig når det velges mellom flere kandidater. Det er adgang til å avgi forhåndsstemme.

Etter lovendringer skal fullstendige og oppdaterte lover sendes medlemmene så snart lovene er godkjent av Dnlf. Referat fra årsmøtet publiseres i NAForum og på NAFWeb.

Styret fremlegger årsberetning, regnskap og budsjett for årsmøtet. Disse bør vedlegges innkallingen og skal gjøres kjent for medlemmene senest dagen før årsmøtet.

§5.2 Styret
Styret settes sammen av følgende medlemmer:
Leder, nestleder, sekretær, høstmøtesekretær, medlemssekretær, kasserer og et styremedlem.

Leder og nestleder skal være spesialist i anestesiologi. Minst ett medlem skal ved valget være medlem av Yngre legers forening. Det skal tilstrebes lik andel spesialister og ikke-spesialister i styret. Begge kjønn skal være representert. Det skal tilstrebes representasjon i styret fra ulike typer sykehus og de fleste helseregioner.

Årsmøtet skal velge alle medlemmer separat og til definerte verv. Styrets funksjonstid er på to år fra første årsskifte etter valget. Et medlem kan sitte i styret maksimalt seks år sammenhengende.

Styret innkalles av lederen når lederen eller tre styremedlemmer ønsker det. Innkallingen foregår med minst en ukes varsel. NAForum- og NAFWeb-redaktør innkalles til styremøtene, men har ikke stemmerett. Styret er beslutningsdyktig hvis minst fire av styremedlemmene er til stede.

Vedtak på møtet fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Dersom et ekstraordinært årsmøte skulle velge et nytt styre, begynner det nye styrets funksjonstid straks, og gjelder for resten av den opprinnelige valgperioden.

§5.3 Valgkomiteen
En valgkomite på tre medlemmer velges på årsmøtet og har funksjonstid på to år. Valgkomiteens forslag skal vedlegges innkallingen til årsmøtet.

§5.4 Utvalg
Årsmøtet kan opprette og nedlegge utvalg.Utvalgenes funksjonstid er på to år fra første årsskifte etter valget. Et medlem bør ikke sitte i samme utvalg mer enn seks år sammenhengende. Så langt som mulig skal begge kjønn, flere sykehusnivå og mange helseregioner være representert. Utvalgene skal fremlegge skriftlig årsmelding til årsmøtet.

§6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/5 av medlemmene krever dette. Saker som skal behandles skal framgå av innkallingen.

§7 Kontingent
Kontingent til NAF betales med medlemskontingent til Dnlf. I tillegg kan det innkreves ekstrakontingent på inntil 10% av totalkontingent dersom årsmøtet godkjenner dette. Medlemmer som er gått av med alderspensjon betaler 20% av ordinær medlemskontingent. Æresmedlemmer og pensjonister betaler ikke eventuell tilleggskontingent.

§8 Kommunikasjon med medlemmene
Foreningen utgir eget medlemsblad, NAForum, og har egen hjemmeside på Internett, NAFWeb.

NAForum og NAFWeb skal ha egne ansvarlige redaktører, som velges på årsmøtet for en periode på to år. Redaktøren for NAForum velger selv en redaksjonsstab hvor alle helseregioner bør være representert. Bladets økonomi styres av kasserer i NAF. Regnskapet for NAForum legges frem for årsmøtet sammen med foreningens ordinære regnskap.