Malign hypertermi

Henvisning av pasienter med mistenkt malign hypertermi eller postoperativ rhabdomyolyse av ukjent årsak

Det er to sentre i Norge som bistår i utredning av pasienter med mistenkt malign hypertermi:

Begge er en del av nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.
Både barn og voksne kan henvises til EMAN ved OUS. Voksne som ikke naturlig hører inne under OUS kan henvises til NMK ved UNN Tromsø.
Sentrene vil undersøke med tanke på muskelsykdom med neurofysiologisk undersøkelse (EMG/ENG) og utføre genetisk screening for kjente MH-mutasjoner. Ved behov vil pasienten bli henvist til utlandet (Lund/København) ved behov for in vitro kontrakturtest, hvor refusjon søkes fra HELFO.

Personer som tester positivt vil ved samtykke til det, registreres i nasjonalt register for arvelige og medfødte neuromuskulære sykdommer. De vil også eventuelt henvises for genetisk veiledning og familiescreening.
Oppgaven for anestesilegen som først involveres er å henvise til enten EMAN eller NMK, hvoretter prosessen går videre. I tillegg bør det dokumenteres i kjernejournal, og i «CAVE» i elektronisk pasientjournal. Anestesiproblemkort kan printes ut fra NAFWeb og utleveres om det er ønskelig.