Revisjon av Standard for anestesi

Norsk standard for Anestesi (NSA) ble utarbeidet første gang i 1991. Revisjoner ble utført i 1994, 1998, 2005, 2010, 2016 og nå sist i 2022 (høringsdokumentet). Revisjon utføres av Norsk anestesiologisk forening (NAF) og Anestesisykepleierne Norsk Sykepleierforbund (ANSF) i fellesskap.

NSA er utformet som normgivende retningslinjer for alle som utfører anestesiarbeid, uavhengig av geografiske og organisatoriske forhold. Hensikten er å ivareta pasientsikkerheten gjennom å sikre tilfredsstillende anestesipraksis i Norge. Så langt som mulig skal NSA følges også ved anestesiologisk akuttmedisinsk arbeid, inkludert prehospital virksomhet. Dette må likevel aldri utsette livreddende tiltak. Avvik fra NSA må begrunnes og dokumenteres i hvert enkelt tilfelle.

Revisjonsgruppen består av seks representanter for NAF og fem representanter for ANSF. Gruppen er en blanding av anestesisykepleiere, anestesileger, klinikere, akademikere, ledere, erfarne (fra 1991) og mer uerfarne (fra 2017), seks menn og fem kvinner. Gruppen har gjennomført en rekke møter digitalt og fysisk. Høringsdokumentet er resultat av en oppnådd enighet i revisjonsgruppen. 

Revisjonen er ansett som en mindre revisjon, med hovedfokus på formuleringer og tydeliggjøring av disse, samt endring av struktur slik at dokumentet fremstår mer logisk. 

Revisjonsgruppen ønsker å fremheve

Revisjonsgruppen gjør oppmerksom på følgende vesentlige endringer

Hensyn ved bruk av tvang er tatt inn.

Revisjonsgruppen mener at hovedregelen bør være at anestesiolog er i aktiv tilstedevakt ved sykehus med akuttfunksjon. Tidsrammer mht beredskap der dette ikke er mulig er endret til at bakvakt skal kunne komme til unnsetning innen 10 minutter (mot tidligere 30 minutter).

Betydningen av at anestesipersonell deltar i anskaffelsesprosesser og anbudsinnhenting av relevant utstyr er tatt inn.

Preoperativ vurdering av skrøpelighet for pasienter over 65 år er tatt inn.

Det er lagt inn skal-krav om 1) kapnografi ved ikke-våken sedasjon, 2) nevromuskulær overvåkning ved bruk av ikke-depolariserende muskelrelaksantia og 3) videolaryngoskop. Ultralydapparat skal være tilgjengelig der dette er relevant. Variabel puls-tone bør vurderes, i tråd med internasjonale retningslinjer. 

6.1 Miljøhensyn er tatt inn. «Sjekkliste for trygg kirurgi» skal benyttes ved alle inngrep. 

6.2 Anestesi til barn er det delkapitlet hvor flest endringer er gjort, basert på innspill fra barneanestesi-miljøene, samt oppdatert forskning. 

6.7 Anestesiologiske prosedyrer i intrahospital akutt – og mottaksmedisin og på overvåknings- og intensivavdelinger er et nytt delkapittel.

Det er lagt inn skal-krav om fortløpende dokumentasjon av dosering av legemidler, infusjonsvæsker og blodprodukter

9.1 Det er lagt til skal-krav om spesifikk vurdering av pasienter med søvnapnoe i forbindelse med dagkirurgi.

9.3 Det er lagt til bør-krav om plan for opioidbehandling etter utskrivelse. 

Revisjonsgruppen ber om tilbakemelding på vedlagte forslag til revidert NSA. Enkeltkapitler med sammenligning av 2016 og 2022 versjonen kan oversendes interesserte ved henvendelse til mailadresse under.

Høringsinnspill sendes til: anestesistandard@gmail.com

FRIST 1. SEPTEMBER 2022

På vegne av revisjonsgruppa

Svein Arne Monsen (leder)